Pārlekt uz galveno saturu

Mehānikas institūta projekti un pētījumu virzieni

Pētniecības virzieni

 • Dr.sc.ing. Aivars Kaķītis. Hidropiedziņa. Sapropeļa ieguves mehanizācijas iekārtas. Biomasas (enerģētiskie augi, niedres, salmi, zāģskaldas u.c.) izmantošana enerģijas ieguvei. Biomasas maisījumu veidošana. Mehanizācija bišu dravai;

 • Dr.sc.ing. Ēriks Kronbergs. Hidropiedziņa. Lauka smidzinātāji. Sapropeļa ieguves mehanizācijas iekārtas. Biomasas (enerģētiskie augi, niedres, salmi, zāģskaldas u.c.) izmantošana enerģijas ieguvei. Enerģētisko augu materiālu smalcināšana un kompaktēšana;

 • Mg.sc.ing. Mareks Šmits. Biomasas (enerģētiskie augi, niedres, salmi, zāģskaldas u.c.) izmantošana enerģijas ieguvei. Enerģētisko augu materiālu smalcināšana un kompaktēšana; 

 • Dr.paed. Olafs Vronskis. Tēlotājas ģeometrijas studiju kursa mācību metodika. Telpiskās domāšanas attīstība lauksaimniecības inženierzinātņu studijās. Grafiskās kompetences attīstība lauksaimniecības inženierzinātņu studijās. Metodisko pamatprincipu pamatojums lauksaimniecības inženierzinātņu e-studijās.

Projekti

 • LBTU projekts Nr. Z25 “Inovatīvi risinājumi iekšdedzes motoru gāzu apmaiņas sistēmas efektivitātes paaugstināšanai” 06.2017. – 06.2019.

 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts: "Mehanizācijas līdzekļu izstrāde enerģētisko augu kurināmā kondicionēšanai" (2.1.1.1.aktivitāte "Atbalsts zinātnei un pētniecībai") Līguma Nr. 2010/0306/2DP/ 2.1.1.1.0/ 10/APIA/VIAA/128. Projekts īstenošanas laiks 1.01.2011. – 31.12.2013.;

 • Eiropas Sociālā fonda projekts "Cilvēkresursu piesaiste atjaunojamo enerģijas avotu pētījumiem" Nr. 04.4-08/EF4/2010.02.28. Mehānikas institūta pētnieki ņēmuši dalību šādās projekta sadaļās: "Enerģētisko augu biomasas maisījumu kondicionēšana" un "Saules enerģias izmantošanas iespēju pētījumi";

 • LZP granta tēma Nr. 09.1560 "Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošana kombinētai siltumapgādei un energotaupīgo tehnoloģiju attīstība lauksaimniecības enerģētikas efektivitātes paaugstināšana";

 • Projekts- Grants Nr.09.1602 – Biodegvielu un biomasas tehnoloģiju pētījumi. Apakšprojekts "Mehanizācija enerģētisko augu biomasas maisījumu gatavošanā un kompaktēšanā".

Laboratorijas iekārtas

 • Iekārtas materiālu mehānisko īpašību pārbaudei;

 • Stendi ķēdes pārvadu pētījumiem;

 • Stendi hidraulisko sistēmu testēšanai un pētījumiem;

 • Hidraulisko sistēmu diagnostikas iekārtu komplekti "Serviceman" un "Servicemaster";

 • Materiālu stiprības pārbaudes iekārtas; 

 • Stendi ķēdes pārvadu un hidroiekārtu pētījumiem;

 • Digitālais mikroskops VHX-100K;

 • Eksperimenta datu ieguves un uzkrāšanas iekārta DATAQ;

 • Ciparu mēriekārtu komplekts Pico un datu apstrādes programmas;

 • Virtuālo mēriekārtu veidošanas programma LabView un mērkarte.

Tēmas studentu zinātniski pētnieciskiem darbiem

 • Dr.sc.ing. Aivars Kaķītis. Atjaunojamās enerģijas izmantošanas veidi un iekārtas;

 • Dr.sc.ing. Ēriks Kronbergs. Enerģētisko augu smalcinātājs, enerģētisko augu mobils kompaktētājs, elektrohidrauliskā piedziņa palīgierīču darbināšanai, programmas "Working model"pielietojumi mašīnu projektēšanā;

 • Dr.pead. Olafs Vronskis. Grafiskās kompetences attīstīšana izmantojot IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas).