Pārlekt uz galveno saturu

Studiju kursi

 

Mācībspēki

IMI docētie studiju kursi 

Andersone-Penčuka Inga

Mācības un audzināšana, Pedagoģiskā procesa vērošana, Pirmsskolas didaktika, Praktiskā arodpedagoģija, Skolotāja darbs

Baltušīte Regīna

Attīstības psiholoģija, Bakalaura darbs, Inovācijas augstskolas didaktikā, Karjeras konsultanta darbības jomas, Karjeras konsultēšanas teorija un metodika, Kvalifikācijas darbs, Maģistra darbs, Neirolingvālā programmēšana, Pirmsskolas psiholoģija, Vispārīgā psiholoģija

Beitere-Šeļegovska Zane

Adīšanas tehnoloģijas un dizains, Amatniecības pamati, Diplomprojekts, Ievads studijās, Pērļotu izstrādājumu izgatavošana, Produktu dizains, Sociālā pedagoģija, Tamborēšanas tehnoloģijas un dizains, Tekstilizstrādājumu rotāšanas tehnoloģijas

Bičkovska Anna

Maģistra darbs, Nodarbinātība un darba meklēšana II, Sociālā psiholoģija

Briede Baiba

Augstskolas pedagoģija, Didaktika, Didaktikas attīstības tendences, Inovācijas augstskolas didaktikā, Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme, Izglītības sistēmas un Eiropas Savienība, Komunikācijas teorijas konsultēšanā, Kvalifikācijas darbs, Maģistra darbs, Organizāciju psiholoģija un vadībzinības, Profesionālā un karjeras izglītība, Specializācijas priekšmeta metodika

Brokāne Larisa

Integrēšana profesionālajā izglītībā, Pedagoģija un psiholoģija III

Dišlere Vija

Karjeras attīstības teorijas, Konsultēšana, Konsultēšanas vērošana, Maģistra darbs, Pieaugušo izglītība, Profesionālā un karjeras izglītība, Skolvadība, Tekstilizstrādājumu rotāšanas tehnoloģijas

Gaiķe Guna

Eksperimentālā vizuālā un radošā domāšana, Formas dizains, Tamborēšanas tehnoloģijas un dizains

Jerkunkova Aleksandra

Ievads studijās. Inženierpsiholoģija, Personības psiholoģija

Jēkabsone Jeļena

Aušanas tehnoloģijas un dizains, Kompozīcija un krāsu mācība II, Tekstilmateriālu krāsošana un apdare

Katane Irēna

Bakalaura darbs, Didaktikas attīstības tendences, Karjeras pakalpojumu vadība, Maģistra darbs, Nozaru pedagoģija, Pedagogs skolas vidē I, Pedagoģija, Pedagoģija un psiholoģija I un II, Pedagoģiskā saskarsme, Pētniecības prakse, Profesionālā un karjeras izglītība, Skolas pedagoģija, Vispārīgā pedagoģija un vēsture

Kokle-Narbuta Iveta

Pedagoģija un darba psiholoģija, Pedagoģija un psiholoģija, Pedagoģija un psiholoģija IV

Līce-Zikmane Iveta

Ekoloģija un vide izglītībā, Latviešu valoda, Pirmsskolas pedagoģija, Speciālā pedagoģija, Tekstilmateriālu krāsošana un apdare, Teorētisko atziņu aprobācija, Zīda apgleznošana

Nicmane Lolita Terēze

Mediācijas process izglītībā un nodarbinātībā I

Ozolniece Ligita

Asistēšana un tehnoloģijas, Aušanas tehnoloģijas un dizains, Etnogrāfija

Paulsone Inta

Asistēšana un tehnoloģijas, Diplomprojekts, Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana, Dizains un kultūra, Mājizstrādājumi un dizains, Padziļinātā zīmēšana, Pirmsskolas didaktika, Reklāmdizains, Vizuālās mākslas metodika, Zīmēšana

Pāvulēns Jānis

Datu ieguve un apstrāde, Diplomprojekts, Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija II, Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme, Karjeras attīstības teorijas, Karjeras konsultēšanas teorija un metodika II, Kvalifikācijas darbs, Maģistra darbs, Pētījumu metodoloģija, Pētnieciskā darba metodoloģija, Sociālā psiholoģija 

Pčolka Liene

Tekstilmateriālu krāsošana un apdare

Portere Viktorija

Inovācijas augstskolas didaktikā, Mediācijas process izglītībā un nodarbinātībā II

Pridāne Aija

Maģistra darbs, Profesionālā specializācija, Skolvadība

Rācene Anita

Maģistra darbs, Nodarbinātība un darba meklēšana, Saskarsmes psiholoģija

Reihmane Silvija

Asistēšana un tehnoloģijas, Diplomprojekts, Dizainers uzņēmumā, Filozofija, kultūra un māksla, Materiālzinības (tekstils), Mode un stils, Modelēšana, šūšana II, Specializācijas prakse, Šūšanas tehnoloģija un dizains

Soika Inita

Alternatīvā pedagoģija, Audzināšanas teorija un metodika, Bakalaura darbs, Darba tirgus un arodizglītība, Karjeras konsultanta profesionālā ētika, Karjeras pakalpojumu vadība, Maģistra darbs, Organizāciju kultūra un karjera

Spulle-Meiere Ivanda

Bakalaura darbs, Formas dizains, Gleznošana II, Kompozīcija un krāsu mācība I, Porcelāna un stikla apgleznošana, Tēlotājmāksla

Šmite Ginta

Etnogrāfija

Vronska Nataļja

Bakalaura darbs, Ievads studijās, Inovācijas augstskolas didaktikā, IT izglītībā, IT karjeras konsultēšanā, Kvalifikācijas darbs, Maģistra darbs, Pedagoģisko pētījumu metodoloģija, Pētījumu metodoloģija, Pētnieciskā darba metodoloģija

 

Izglītības un mājsaimniecības institūta pārziņā ir sekojošas studiju programmas:

 

  • Akadēmiskā maģistra studiju programma "Pedagoģija" (vadītājs: docente Nataļja Vronska, e-pasts: natalja.vronska@lbtu.lv)
  • Profesionālā maģistra studiju programma “Karjeras konsultants” (vadītājs: lektore Inita Soika, e-pasts: inita.soika@lbtu.lv)
  • Profesionālā bakalaura studiju programma “Dizains un amatniecība” (vadītājs: lektore Zane Beitere-Šeļegovska, e-pasts: zane.beitere@lbtu.lv)
  • 1. līmeņa profesionālā studiju programma "Profesionālās izglītības skolotājs" (vadītājs: docente Nataļja Vronska, e-pasts: natalja.vronska@lbtu.lv)