Pārlekt uz galveno saturu

Inženierzinātņu profesori pilnveido zināšanas un piedalās darba vidē balstītā stažēšanās programmā

Lai Tehniskās fakultātes (TF) studentiem nodrošinātu jaunāko informāciju par mūsdienu lauksaimniecības tehnikas un spēkratu tehnoloģijām, trīs fakultātes mācībspēki aizvadītā gada rudenī iesaistījās stažēšanās aktivitātēs un guva jaunas zināšanas un pieredzi uzņēmumā “SilJa”. Apliecinājumus par 100 stundu programmas apguvi februārī saņēma trīs mācībspēki - Aivars Birkavs, Jānis Palabinskis un Kaspars Vārtukapteinis

Lauksaimniecības tehnikas institūta profesors Jānis Palabinskis atzinīgi novērtē zināšanas, kas saistītas ar teorētisko un praktisko procesu norisi lauksaimniecības tehnikas tirdzniecībā un apkalpošanā: “Kvalitatīvas klientu apkalpošanas pamatā ir dziļas zināšanas par lauksaimniecībā pielietoto tehnoloģisko procesu būtību, tehnoloģijām, mašīnām un iekārtām. Stažēšanās laikā tika nodrošināta iespēja iepazīties ne tikai ar uzņēmuma darbības principiem, bet arī ar reģionālajām filiālēm”.

Iegūtos materiālus, zināšanas un izpratni profesors izmantos maģistra programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” apakšprogrammā “Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika” studiju kursu pilnveidošanai. Arī bakalaura studiju programmās kursi tiks papildināti ar informāciju par jaunākajām tehnoloģijām un studentiem būs iespēja praktiskajos darbos strādāt ar jaunākajām instrukcijām un informatīvajiem materiāliem, kas tiek izmantoti uzņēmumos darbinieku kvalifikācijas celšanai. Tāpat profesoram ir vairākas idejas, lai nākamo laukkopju, dārzkopju, lopkopju un uzņēmēju praktisko darbu programmās tiktu iekļautas jaunākās nozares tendences.

Lekciju satura papildināšana ir viens no galvenajiem ieguvumiem, ko min arī Spēkratu institūta asociētais profesors Aivars Birkavs, kurš stažēšanās laikā ieguvis jaunas teorētiskās zināšanas par spēkratu remonta tehnoloģijām un ar tām saistītiem procesiem. Nozīmīgas idejas iegūtas arī praktisko darbu satura pilnveidošanai vairākos studiju kursos. Piemēram, kursā “Spēkrati” tiks papildinātas lekcijas par remonta iespējām traktoriem, bet kursā “Spēkratu uzbūve” divus praktiskos darbus studenti jau izstrādās pie uzņēmējiem servisos.

“Iedvesmojoties no stažēšanās, tiks darīts viss iespējamais, lai studiju plānā tiktu iekļautas mācību ekskursijas dažādu studiju kursu studentiem. Piemēram, mācoties par spēkratu uzbūvi, tiks apmeklēta autorūpnīca Ventspilī, kur tiek montēti spēkrati uz konveijera,” stāsta A. Birkavs. Viņš ļoti atzinīgi vērtē izveidojušos sadarbību ar komersantiem, kuri atbalsta LLU Tehniskās fakultātes darbību un ir ieinteresēti  atbalstīt materiāli tehniskās bāzes un laboratoriju pilnveidošanu, kā arī TF darbinieku kompetences pilnveidošanu, lai pretī saņemtu kompetentākus studentus.

Savukārt Lauksaimniecības tehnikas institūta profesors Kaspars Vārtukapteinis atzīst, ka mācībspēku iesaistīšana stažēšanās programmās ir pielīdzināma studentu praksēm – tādā veidā ideāli var sasaistīt teoriju ar praksi. Viņaprāt, jebkuram mācībspēkam ir jābūt informētam un zinošam par nozarē notiekošo un jaunākajām aktualitātēm, lai šo informāciju varētu nodot studentiem. Studiju kursa “Lauksaimniecības mašīnas” materiālu pilnveidošana jau tika veikta stažēšanās prakses laikā. Pašlaik aktīvi tiek strādāts pie tā, lai studentiem varētu piedāvāt izstrādāt bakalaura un maģistra darba tēmas sadarbībā ar SIA “SilJa”, kur būtu iespēja risināt praktiskus un uzņēmumam aktuālus jautājumus.

Stažēšanās programmu TF mācībspēkiem nodrošināja SIA “SilJa”, kas nodarbojas ar lauksaimniecības, meža un komunālās tehnikas tirdzniecību, rezerves daļu, garantijas servisa un apkopju nodrošināšanu, kā arī dārzkopības preču tirdzniecību. Uzņēmuma Valdes priekšsēdētāja un stažēšanās prakses vadītāja Silva Jeromanova-Maura norāda, ka šāda sadarbība ar TF mācībspēkiem ir jau uzsāktās sadarbības loģisks turpinājums. “SilJā” katru gadu prakses vietu atrod gan studenti, gan tehnikumu audzēkņi visdažādākajās specialitātēs. Uzņēmuma vadītāja ir viena no iniciatorēm vairākiem projektiem par darba vidē balstītas izglītības ieviešanu Latvijā. Diemžēl vispārējās situācijas valsti dēļ projekta turpinājums šobrīd ir atlikts, bet noslēgta vienošanās ar stažieriem par šādas sadarbības turpināšanu.

Mācībspēku stažēšanās programma tiek īstenota ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana”. Projekta vadītāja Lelde Vilkriste norāda, ka stažēšanās aktivitāšu uzdevums ir uzlabot katra LLU studiju virziena sadarbību ar nozari, lai veicinātu ciešāku studiju procesa sasaisti ar tautsaimniecības aktualitātēm, pilnveidotu studiju programmas un procesus, kā arī paaugstinātu mācībspēku kompetenci un veicinātu ilgtermiņa sadarbību ar nozares uzņēmumiem. Stažēšanās aktivitātes 2020. gadā notika arī citos uzņēmumos, piemēram, SIA “Andrea”, SIA “Auto Truck Studio”, SIA “Salaspils siltums” un SIA “Signum”. Plānots, ka projekta ietvaros jaunas kompetences kopumā iegūs 14 TF docētāji.

Foto avots: uzņēmuma mājas lapa.

logo
Pievienots 01/03/2021